diumenge, 8 de juny de 2014

AVALUACIÓ DEL PROCÉS ENSENYAMENT-APRENENTATGE

AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT - ALUMNES                

ACTIVITAT  DOCENT  DINS  DE  L’ AULA
DIMENSIÓ
INDICADORS
VALORACIÓ

Preparació de la classe y dels materials didàctics

El professor té planificats els recursos necessaris per al desenvolupament de les unitats didàctiques (textos,apunts i altres  materials...)
   1       2       3       4              5       6       7    
Estableix alguna via per  poder valorar  per part de l'alumnat  la forma d'impartir l'assignatura
   1       2       3       4       5       6       7
Metodologia
Abans de començar una unitat didàctica presenta als alumnes un esquema de treball bé estructurat en el qual s'especifiqui els punts que es van a tractar en cada unitat.
   1       2       3       4       5       6       7
Durant el desenvolupament de la unitat didàctica reforça   els continguts fonamentals.
   1       2       3       4       5       6       7
Les estratègies metodològiques que utilitza fomenten la motivació de l'alumne.
   1       2       3       4       5       6       7Avaluació
Dóna informació als alumnes sobre la forma d'avaluar-los.
   1       2       3       4       5       6       7
Afavoreix l'autoavaluació de l'alumnat com estratègia per a la millora del procés d'aprenentatge.
   1       2       3       4       5       6       7
Utilitza  instruments d'avaluació variats que permetin registrar les múltiples variables de l'aprenentatge.
   1       2       3       4       5       6       7
Atenció a l’alumnat amb NESE
Es preocupa dels alumnes que tenen més dificultats d'aprenentatge i els ofereix  la seva ajuda.
   1       2       3       4       5       6       7
Utilitza estratègies per a facilitar la comprensió dels continguts de major dificultat.
   1       2       3       4       5       6    7
Organització del treball i  els  espais
L'organització de l'espai dins l'aula és adequada per a la realització de les activitats que es realitzen.
   1       2       3       4       5       6       7
És capaç de crear dins  l'aula un ambient de treball estimulant, fomentant el respecte i la col·laboració.
   1       2       3       4       5       6       7
Utilització de les TIC
Fa ús de les noves tecnologies a fi que l'alumnat desenvolupi la seva capacitat d'aprenentatge.
   1       2       3       4       5       6       7
Integra l'educació en valors en el procés d'ensenyament - aprenentatge corregint aquelles actituds que es poden considerar incorrectes.
   1       2       3       4       5       6       7

  Explica breument el  que més t’agrada’t  aquest  trimestre de la matèria: ..............................................................................................................................................................
  Explica breument el  que menys t’agrada’t  aquest  trimestre de la matèria: .......................................................................................................................................................
  Fes els  suggeriments que  vulguis per  millorar el desenvolupament de les classes i el teu rendiment   .........................................................................................................
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada