diumenge, 13 de setembre de 2015

BENVINGUDA CURS 2015-16

Estimat alumnat benvinguts  al curs 2015-16!!!!Utilitzarem aquest blog com a llibre de text. En els propers dies l'actualitzaré i penjaré les nostres unitats didàctiques amb les seves activitats i treballsAvui presentarem l'assignatura, què estudiarem i com ho farem. Quins criteris utilitzarem per avaluar-nos i com qualificarem la nostra feina, exàmens, activitats i treballs.


EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA  2n ESO


CONTINGUTS

PRIMERA AVALUACIÓ

Unitat 1. Societat i ciutadania
Unitat 2. Qui sóc jo?
Unitat 3. Relacions interpersonals. i convivència

SEGONA AVALUACIÓ

Unitat 4. Convivència i resolució de conflictes
Unitat 5. Drets humans
Unitat 6. Democràcia i responsabilitat cívica.

TERCERA AVALUACIÓ

Unitat 7. Bé comú i sostenibilitat
Unitat 8. Els problemes del nostre temps.

TEMES  PROPOSATS  PER  FER  EXPOSICIONS

Migracions i racisme
Religions i costums
Discapacitat i programes d’ integració
Drets humans
Les democràcies modernes
Feminisme i drets de la dona
La dona i els infants
ONU i ONGs
Desigualtat Nord – Sud

La fam i la salut
Els desplaçats i camps de refugiats
La societat de consum
Joves al Nord i al Sud de la Mediterrània.
El clima i la vida a la Terra.
Les drogues i altres addicions.
La revolució digital.
Homes i dones: iguals i diferents.


Activitats complementàries i extraescolars
           ·        Xerrades, tallers, etc. de persones que pertanyin a organitzacions no governamentals (Fons Pitiús de Cooperació, Amnistia Internacional, Metges Sense Fronteres, Intermon).
           ·          Visita a exposicions temporals que s’organitzin al municipi.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Criteris mínims
           ·          Reconèixer els sentiments propis i aliens.
           ·          Ser sensible als problemes de les societats actuals i  enfocar-les sense  prejudicis.
           ·          Ser capaç d’exposar opinions i judicis propis amb arguments raonats.
           ·          Ser capaç d’acceptar les opinions de les altres persones.
           ·          Conèixer en què consisteixen els drets humans i comprendre que la seva violació no invalida la seva significació com a instància moral.
           ·          Comprendre i valorar les garanties que suposa l’organització democràtica de la convivència i els avantatges d’ordre pràctic que reporta a la ciutadania.
           ·          Desenvolupar actituds de crítica cap als prejudicis socials i a les fonts d’informació
           ·          Ordre i rigor en el treball individual, en què es valora la correcta execució i presentació del treball.
           ·          Mostrar interès i participació en les tasques col·lectives.

Procediments d’avaluació, criteris de recuperació i criteris de promoció

1.- Proves escrita significarà un 50% de la nota de la qualificació final de l’avaluació.
2.- Activitats (individuals o en grup). Quadern. Exposicions i debats. Redaccions i comentaris de texts. Actitud i participació es valoraran amb un  50% de la nota final de l’avaluació.
3. El lliurament dels treballs  serà obligatori i no s’acceptarà cap treball entregat fora de termini si no és amb una causa justificada.
4.-Una actitud molt adversa envers l’assignatura, el professorat que la imparteix o els companys i companyes serà motiu suficient per suspendre la matèria. Per exemple, la interrupció sistemàtica i deliberada de les classes pot ser motiu suficient per a suspendre l'assignatura.
4.- En els treballs i exàmens les faltes greus d’ortografia i  d'expressió  poden baixar  fins a 1 punt  la nota.
5. Es considera que amb un 5 de nota l'alumnat aprova l’assignatura

Mesures de recuperació:

L’avaluació que s’hagi suspès es recuperarà a l’avaluació següent. Els alumnes hauran de realitzar una prova escrita i presentar els treballs pendents.

Recuperació a setembre. Prova escrita sobre els continguts generals del curs més lliurament de tasques i feines assignades pel professorat.


Recuperació de pendents: L’alumnat amb aquesta matèria pendent haurà de realitzar un examen escrit i presentar un treball escrit en les dates que s’assenyalin  per a la recuperació de pendents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada